Iedere reis begint met de eerste stap

- vrij naar confusius -

Je kunt de eerste stap zetten door vrijblijvend contact met ons op te nemen

Loopbaanadvies • Outplacement • Reïntegratie

Privacy beleid van Tendum Werkadvies

Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen de adviseur van Tendum en de klant besproken wordt blijft vertrouwelijk. De adviseur treedt m.b.t. het besprokene alsmede met ontvangen gegevens niet naar buiten, behoudens bij wet vastgelegde uitzonderingen.

 

Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling
Tendum Werkadvies zal de informatie, hem van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliënt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voorzover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voorzover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.

Ook in de gevallen waarin Tendum Werkadvies niet tot geheimhouding is verplicht, zal het de hem van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.
Wij verstrekken geen informatie aan derden. Daar wijken we alleen van af als de klant ons daar toestemming voor geeft.

Gegevens
Tendum Werkadvies verzamelt gegevens die nodig zijn om een goed loopbaan - of reïntegratie traject te kunnen uitvoeren. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor loopbaanadvies of reïntegratie en niet voor andere doeleinden.

De gegevens worden op schrift bewaard in een dossier. Als de klant dit wil, kan hij inzage krijgen in zijn eigen dossier. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de klant er recht op dat deze worden aangepast.

Gegevens over godsdienst, afkomst of politieke kleur worden door ons niet geregistreerd. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons vertrouwelijk behandeld.

Een dossier van een andere organisatie (zoals van een uitkeringsinstantie) valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze gegevens worden behandeld met in achtneming van alles wat in de genoemde wet en in de Wet SUWI wordt bepaald.

Dossier sluiten
Als de begeleiding wordt beëindigd, wordt het dossier gesloten. Dossiers blijven minimaal 5 jaar bewaard en worden daarna bij een hiervoor erkend bedrijf ter vernietiging aangeboden

Rapportages
We houden de opdrachtgever tijdens het traject op de hoogte van de voortgang. Dat doen we op hoofdlijnen, niet op details of op de inhoud van het traject. Van de schriftelijke rapportages krijgt de klant van ons een afschrift.

Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet SUWI

Tendum Werkadvies is aangesloten bij de Noloc- de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs. Wij volgen de gedragscode van de Noloc, zie www.noloc.nl

JoomSpirit