Iedere reis begint met de eerste stap

- vrij naar confusius -

Je kunt de eerste stap zetten door vrijblijvend contact met ons op te nemen

Loopbaanadvies • Outplacement • Reïntegratie

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Tendum Werkadvies. Ze zijn tevens van toepassing indien de opdrachtgever zelf consument is.

Artikel 2
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voorzover zij door het Tendum Werkadvies schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3
Op de betrekkingen tussen Tendum Werkadvies en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

Artikel 5
Aan oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en cliënt zijn geen kosten verbonden, waarbij onder oriënterend gesprek het eerste onderhoud met één der adviseurs van Tendum Werkadvies wordt verstaan. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.

Artikel 6
De opdracht komt eerst tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Tendum Werkadvies schriftelijk aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Tendum Werkadvies garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. Voorzover het individueel outplacement betreft geldt dit tot het tijdstip waarop de cliënt een passend aanbod voor een dienstbetrekking heeft geaccepteerd, danwel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie, enz., danwel tot het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door Tendum Werkadvies niet langer te willen aanvaarden, c.q. Tendum Werkadvies de begeleiding op de voet van artikel 9 heeft beëindigd, alles tenzij vooraf een ander tijdstip waarop de opdracht eindigt is overeengekomen in welk geval de opdracht op dat tijdstip eindigt.
Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
Indien om welke reden dan ook de cliënt ten aanzien van zekere bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep kan doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, dan blijven deze bedingen niettemin in de relatie tussen Tendum Werkadvies en opdrachtgever geldig, tenzij opdrachtgever een zelfstandig beroep op vernietigbaarheid van zodanig beding toekomt en zodanige vernietiging door opdrachtgever wordt ingeroepen.

Artikel 7
De faciliteiten, informatie en diensten van Tendum Werkadvies staan de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaanoriëntatie.
Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij één en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan Tendum Werkadvies verstrekte opdracht. De door Tendum Werkadvies verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid is gewezen, respectievelijk als die voortvloeit uit de aard van de informatie.
Tendum Werkadvies behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
Tendum Werkadvies behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8
Tendum Werkadvies behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar haar verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Tendum Werkadvies de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.
Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en de kandidaat verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan Tendum Werkadvies de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
Tendum Werkadvies heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Voorts is Tendum Werkadvies niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tendum Werkadvies is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het bureau kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9
Tendum Werkadvies kan, indien het dienstverband nog bestaat, na overleg met de opdrachtgever en indien het dienstverband niet meer bestaat naar eigen inzicht de begeleiding beëindigen indien de cliënt het begeleidingsproces obstrueert. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door Tendum Werkadvies worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie (meer) toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal Tendum Werkadvies de cliënt schriftelijk waarschuwen.

Artikel 10
De opdrachtgever is gehouden de door Tendum Werkadvies ingediende declaratie volledig te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Bij niet tijdige betaling kan de begeleiding of advisering worden opgeschort of beëindigd, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Ter zake van buitengerechtelijke kosten zal door Tendum Werkadvies in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening gebracht worden zonder dat Tendum Werkadvies gehouden is die kosten te adstrueren.
Reclames omtrent een declaratie dienen binnen twee weken na de dag van verzending schriftelijk bij Tendum Werkadvies te zijn ingediend

Artikel 11
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Tendum Werkadvies zijn toe te rekenen.
Tendum Werkadvies heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tendum Werkadvies met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Tendum Werkadvies opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tendum Werkadvies niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12

Tendum Werkadvies behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

  1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
  2. Opdracht: de overeenkomst tussen Tendum Werkadvies en de opdrachtgever.
  3. Cliënt: een door opdrachtgever aangewezen medewerker, die door Tendum Werkadvies voor begeleiding is geaccepteerd en die voor zulk een begeleiding, op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar regarderende bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
JoomSpirit